نظرنسبت به قرار صادره

با سلام واحترام طبق قرار نهایی صادره دادسرا که متن قراربراین است ( باعنایت به دفاعیات متهمین مبنی براینکه امضاء ذیل مصوبات شورا امضای خودمان می باشد و کارشناس این موضوع تایید کرده است - این مصوبه درزمانی بوده است که مهر دارای اعتبار بوده است - مصوبات شورا بدون تاریخ به دهیاری ابلاغ شده که بعدا توسط دهیار مطابقت با اسناد مالی اقدام به درج تاریخ نموده است . لذا به لحاظ فقد ادله مستندابه اصل کلی برائت و عقیده برمنع تعقیب متهمین دارم . دلایل شاکی : طبق نظریه کارشناس تاریخ انقضا مهر مورد ادعا (مهردوره سوم شورا) تا تاریخ 92/6/12 می باشد لذا درهنگام تنظیم اسناد مهراستفاده شده فاقد اعتبار بوده است یعنی پایان فعالیت دوره سوم شورا می باشند ودر ادامه با استفاده از لاک غلط گیر درتاریخ اسناد تغییر یافته است -طبق مواد قانونی قوانین ومقررات شورا - استناد ماده 11آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار - وظایف منشی یا منشیان شورا عبارت از تهیه و تدوین صورت جلسات، تهیه متن نامه‌ها، ثبت و شماره گذاری آنها، تهیه گزارش از عملکرد‌شورا، حفظ و نگهداری دفاتر و صورت جلسات در محل شورا-ماده 21 - تمامی مکاتبات شورا باید طبق فرمهای دریافتی دارای تاریخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نام کامل گیرنده و موضوع نامه باشد و حداقل در‌چهار نسخه تنظیم شود -ماده 24 - شورا باید دارای دفاتر مجزایی جهت ثبت صورت جلسات، حضور و غیاب اعضا در جلسات و نامه‌های دریافتی و ارسالی طبق دستور‌العملهای مربوط باشد همین آیین نامه اجرایی فوق الذکر شورا نمی تواند مصوبات بدون شماره وتاریخ به دهیاری ارسال نماید و تکمیل اسناد ومدارکی دیگری موجود است که متهمین مهر شورا دروقت قانونی تحویل بخشداری نداده اند ، خواهشمنداست باتوجه به موارد ذکرشده نظر خود دراین مورد بیان فرمایید کمال سپاس وتشکر دارم .

18 خرداد 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی