جعل امضا یا سو استفاده از سند مجعول

درودبرشما... ازچکهای طرح قدیم که قابلیت پشت نویسی باتغییر تاریخ مبلغ وغیره راداشتندچنانچه دارنده چک باجعل امضاصاحب چک تغییراتی درچک انجام دهدوچک رابانک ارائه نمایدوچک رابرگشت نمایدولی اقدام قضایی برروی چک موصوف انجام ندهدبه چه طریق میبایست درمحاکم عمومی برعلیه برگشت کننده چک اقدام نمودوباچه عنوان شکایت کرد

31 خرداد 1401 30

با سلام شما باید از طریق مراجع قضایی شکایت جعل علیه ایشان مطرح نمایید اما چون اقدامی جهت اخذ وجه آن انجام نداده می توانید دادخواست استرداد باشه چک را مطرح کنید و باید ثابت کنید که به وی بدهکار نیستید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی