کلاهبرداری بابت عدم ثبت چک صیادی

درود.... چکهای صیادی طرح جدید که برای وصول دربانک میبایست توسط صادرکننده درسامانه چک صیادی ثبت گردد حال چنانچه شخصی چکی راصادرکنندولی درسامانه چک صیادی ثبت ننمایدآیاصادرکننده چک قابلیت تعقیب قضایی دارد یاخیر؟ حقوقی یاکیفری

31 خرداد 1401 43

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی