تفسیر مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون و

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۴ تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ مرجع صدور: شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.......... جرم استفاده از سند مجعول یک جرم آنی، ولی از نوع استمرار یافته است و نباید ادعا کرد استفاده از سند مجعول یک نوع بزه مستمر است و استمرار آن تا زمانی است که سند ابراز شده، مسترد نشود، بلکه وقتی سند مجعولی مورد استفاده واقع می‌شود، باید گفت هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می‌شود، یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است. لازمه تلقی جرم مستمر آن است که قصد مجرمانه هرآن و هر لحظه مستمراً تکرار شود و به عبارت دیگر، تا زمان قطع کامل جرم، حالت مجرمانه ادامه و استمرار دارد و تحقق رکن مادی جرم که همان تجلی عینی و خارجی رکن معنوی است، در زمانی نسبتاً مداوم و عرفاً طولانی و «لحظه‌ای و آنی» صورت پذیرد و به هرحال طبع عمل انجام یافته تاب استمرار داشته باشد و این اوصاف خود علاوه بر تبیین وجوه اختلاف فی‌مابین جرایم مستمر با آنی، موجب تمیز و تشخیص این جرایم از جرایم استمرار یافته که از لحاظ آثار حقوقی در زمره جرایم آنی هستند، نیز می‌شود. بدین ترتیب بزه استفاده از سند مجعول یک جرم آنی است و تحقق آن از زمانی است که دارنده شی آن را به منظور استفاده ارائه نموده و یا مورد استفاده قرار دهد. در مثال جنابعالی و شعبه ۱۰۱۹ که فرمودید امضا روی چک جعل و چک مورد استفاده قرار گرفته بود و تا زمانی که مورد استفاده قرار میگیرد بره های آنی مستمرا تکرار میشود.که در رای دیگری این موضوع مستندا مطرح شده. ضمنا نظریه مشورتی حقوقی قوه قضائیه موخر بر آرای تجدید نظر و مربوط به سال ۱۳۹۹ میباشد.

02 تیر 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی