تاثیر حکم دادگاه کیفری در پرونده حقوقی

سلام. دوتا از ورثه از زن بزرگتر با ارایه تقسیم نامه به دادگاه کیفری مدعی تقسیم اراضی توسط پدرمان در زمان حیاتش و واگذاری دو قسمت ان اراضی به انها شده.. که تقسیم نامه جعلی بود و حکم قطعی شش ماه حبس صادر شد.. حالا بعد از چند سال دوباره ان تقسیم نامه جعلی را ارایه ندادن اما مدعی تقسیم با دادخواست حقوقی اثبات مالکیت به طور شفاهی با شهود شدن.. ۱_ ایا حکم تقسیم نامه جعلی سابق برابر ماده ۱۸ قانون دادرسی کیفری در این پرونده حقوقی تاثیر دارد شامل امر مختومه می شود یا نه؟

02 تیر 1401 38

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی