یا حکم تقسیم نامه جعلی سابق برابر ماده ۱۸ قانون دادرسی کیفری در این پرونده حقوقی تاثیر دارد شامل امر مختومه می شود یا نه؟

سلام. دوتا از ورثه از زن بزرگتر با ارایه تقسیم نامه به دادگاه کیفری مدعی تقسیم اراضی توسط پدرمان در زمان حیاتش و واگذاری دو قسمت ان اراضی به انها شده.. که تقسیم نامه جعلی بود و حکم قطعی شش ماه حبس صادر شد.. امادوباره بعد از چند سال مدعی همان تقسیم با دادخواست حقوقی اثبات مالکیت به طور شفاهی با شهود شدن اما تقسیم نامه جعلی را ارایه نکردن.. ۱_ ایا حکم تقسیم نامه جعلی سابق برابر ماده ۱۸ قانون دادرسی کیفری در این پرونده حقوقی تاثیر دارد شامل امر مختومه می شود یا نه؟

02 تیر 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی