مجازت اخذ رشوه توسط رییس شعبه بانک

سلام بنده کارمند بانک هستم مبلغ هفتادوپنج ملیون رشوه گرفتم کیفرخواست صادرشده منتظر رسیدگی هستم پستم مدیرکل نیست رئیس شعبه بودم مجازاتم چی میشه وچطورمیتوانم بازنشستگی بگیرم

03 تیر 1401 20

سلام.ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری در این زمینه حکم داده و مقرر نموده است: «اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده ۲۰ هزار ریال و کمتر از آن باشد میزان مجازات کارمندان عادی انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال بوده و میزان مجازات مدیران کل یا هم‌طراز و بالاتر انفصال دائم از مشاغل دولتی است. اگر قیمت مال بیش از ۲۰ هزار ریال تا ۲۰۰ هزار ریال باشد میزان مجازات کارمندان عادی یک تا ۳ سال حبس جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال بوده و میزان مجازات مدیران کل و یا هم‌طراز و بالاتر انفصال دائم از مشاغل دولتی است. اگر قیمت مال بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات کارمندان عادی ۲ تا ۵ سال حبس جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق بوده و مجازات مدیران کل یا هم‌طراز و بالاتر ۲ تا ۵ سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه،‌ انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
اگر قیمت مال بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات کارمندان ۵ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه، انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق بوده و مدیران کل یا هم‌طراز و بالاتر ۵ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق است.»بحث بازنشستگی برمی گردد به میزان سابقه حق بیمه وسن شما که اگر رعایت شود پرداخت اگر کمبود داشته باشد بهنحو ازاد قابل پرداخت است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی