سوال امتحانی دانشجویان حقوقی

علی به قصد قتل و به گمان زنده ماندن یک‌جسد مبادرت به نشانه گیری به سمت او می کند دقیقا پیش از تیراندازی ناگهان محسن تفکیک را از دست او می کشد مجازات علی را بیان کنید ؟

03 تیر 1401 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی