ایا درتصادفات رانندگی باعابر پیاده که دچار ناشنوایی هست تصادف کنار پل عابر پیاده رخ دهدبه عابر دیه تعلق میگیرد ؟

سلام ایا درتصادفات رانندگی باعابر پیاده که دچار ناشنوایی هست تصادف کنار پل عابر پیاده رخ دهدبه عابر دیه تعلق میگیرد

04 تیر 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی