جعل قسمتی از قرارداد و اعتبار آن

باسلام. ایا جعل در یک بند قرارداد اعتبار قرارداد را ساقط میکند؟ یا سایر بند ها در قرارداد قابل استناد است؟

05 تیر 1401 22

سلام چنانچه جعل در امضا یا قسمتی از قرارداد باشد که حکومت بر کل قرارداد دارد ، کل قرارداد را از اعتبار خارج می‌کند در غیر این صورت فقط آن قسمت کا جعل گردیده فاقد اعتبار است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی