اخذ رضایت رسمی در دفتر اسناد رسمی

سلام يكماه پيش تصادف كردم مقصر هستم ولي طرف برا گرفتن خسارت شكايت نكرده در عين حال اقدام به تامين دليل كرده و قرار شده بع عنوان خسارت مبلغي پرداخت كنم وإيشان هم درازاي ان رضايت محضري بدهد. أيا بدونشكايت اين مسىله امكان پذير است.

07 تیر 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی