عدم برگشت زدن چک حق فسخ ایجاد میکند؟

در بیع شرط با حق فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن،اگر چک برگشته نزده شود می توان درخواست فسخ از دادگاه کرد

09 تیر 1401 24

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
هرچند در قرارداد های طرفینی هر انچه در جهت مشروع و در حدود قانونی بین طرفین توافق میشود معتبر و قابل استناد هست لیکن توجه داشته باشید صرف شرط مذکور مبنی بر حق فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن معامله بواسطه برگشت زدن یا نزدن چک برای شما حق فسخ ایجاد نمیکند چرا ک در رویه فعلی دادگاه ها صدور چک در وجه خریدار بعنای پرداخت ثمن میتواند تلقی شود(اینجا شرط محقق نیست)و صرفا زمانی میتوانید برای فسخ اقدام کنید ک شرط فسخ در صورت عدم وصول وجه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت ب صراحت قید گردد در اینصورت با برگشت زدن چک ظرف مهلت مقرر در قرارداد میتوانید اراده خود را مبنی بر فسخ معامله ب صادر کننده چک اعلام دارید و اصولا برای انفساخ معامله برای مطالبه چک طرح دعوا نشود...موضوع بسیار کلی بیان شده و صرف شرط مذکور با شرایطی ک بیان کردید ب زعم بنده حق فسخ ایجاد نخواهد کرد هرچند بهتر است برای بررسی و پاسخ دقیق مفاد قرارداد ب صورت کامل ب رویت یک متخصص برسد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی