ابطال سازش نامه ……………

سلام درسال۸۷دوتاسندبه شماره پلاک۵۶۵فرعی از۲۵۰ اصلی مال۱۳۱۶ پیدا کردم بامن۵ورثه بودیم که کارشناس تعیین شدواز سه خانه به عنوان پلاک۵۶۵خلع ید شدبا پلیس برای اجرای حکم رفتیم که وکیل خواندگان گفت تخلیه نکنید پول سه خانه رو میدیم بهتون سازش نامه ای تنظیم وامضاگرفت ازما ۵ورثه که به جای تخلیه سه خانه پولش رو بگیریم طبق نظر کارشناس که پس ازامضا متوجه شدم سه خانه پلاک۵۶۴ هستند وپول رو تحویل نگرفتم تاکنون سال ۱۳۹۰/۹سازش نامه تنظیم شد،کارشناس هاسه خانه را۳۸میلیون ت قیمت گذاری کردند که چند سال قبل دوتا از وراث بنده رفتند و از۳۸میلیون حقشون رو کامل انتقال دادند به خواندگان با توجه به اینکه این دو ورثه که حقشون رو انتقال دادند به خواندگان یکی یک پنجم از کل سهم الارثش رو به بنده قبل از انتقال دادن سهمش به خواندگان منتقل کرده بود در وکالتی بلاعزل وبا حق توکیل به غیر ونفر دیگر ۱۴درصد از کل سهم الارثش رو قبل از انتقال به خواندگان به من منتقل کرده بود الان درخواست ابطال سازش نامه ثبت کردم وکیل خواندگان گفته ۲ورثه پلاک۵۶۵ حقشون رو گرفتند طی چک شماره... و..... وخواهان رد دعوی من شده من هم از۵ خوانده فقط اسم خودم رو در دادخواست ابطال سازش نامه ثبت کردم الان دو ورثه مرتکب فروش مال غیر شدند؟واینکه خواندگان که پلاکشون ۵۶۴ هست وپلاک من ۵۶۵ هست مرتکب جرمی شدند که پلاک ۵۶۵ که ارتباطی پول دادند به ۲ ورثه و سهمشون رو گرفتند ازشون؟ومن میتونم خودم به تنهایی از حقم دفاع کنم وسازش نامه رو ابطال کنم؟یا فقط میتونم نسبت به اندازه حقم درخواست ابطال سازش نامه رو بدم؟چیکار کنم

09 تیر 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی