اگر باید بطرفیت ورثش طرح دعوی کنم الان که دادخواستم ثبت شده وجلسه رسیدگی تعیین شده آیا میشه در جلسه اول رسیدگی جلب شخص ثالث ورثش رو بخوام

سلام،۵ورثه هستیم که از۵خانه متعلق به۵نفرخلع یدکردیم مطابق دوسندقدیمی بشماره پلاک۵۶۵ در۱۳۹۰،که وکیل خواندگان ازما۵ورثه سازش نامه ای گرفت که تخلیه نکنیم ۵خانه را وآن ها پول مارا بدهند که بعداز امضا کردن سازش نامه متوجه شدم ۵خانه شماره پلاک ۵۶۴هست ومال ما نیست ودر سازش نامه علاوه بر۵نفری که ازشون خلع ید کردم واسمشون در دادنامه اومده ۵نفر ناشناس دیگر هم اسمشون به عنوان خوانده قید شده(فقط درسازش نامه وهیچ اسمی ازشون درحکم خلع یدبرده نشده) که پول رو تحویل نگرفتم تاکنون،الان دادخواست ابطال سازش نامه ثبت کردم وبرای ۱۴۰۱/۵/۵وقت رسیدگی تعیین شده، و یکی از۵ نفر ناشناس که نه اسمش دردادنامه خلع یدقید شده ونه من طرح دعوی علیهش کرده بودم وفقط خودشون اسمش رو در سازش نامه قیدکرده بودند به عنوان خوانده فوت کرده با این تفاصیل من هم بطرفیت ۵خوانده اصلی دعوی ابطال سازش نامه مطرح کردم وهم بطرفیت ۵نفر ناشناس که اسمشون فقط درسازش نامه اومده به عنوان خوانده حالا وکیل خواندگان گفته چرا بطرفیت میت طرح دعوی کردید وباید بطرفیت ورثش طرح دعوی کنید الان این شخص ناشناسی که فوت کرده و اسمش در سازش نامه قید شده به عنوان خوانده،اصلا خوانده نیست واسمی ازش در دادنامه خلع ید برده نشده وطرف حساب من نیست الان من بطرفیت ۵خوانده اصلی و۵ نفر ناشناس که یکیشون قبل از طرح دعوی ابطال سازش نامم فوت شده دادخواست ابطال سازش نامه ثبت کردم آیا باید بطرفیت ورثه شخص ناشناس فوت شده که اسمش درسازش نامه فقط، به عنوان خوانده اومده ودر خلع ید اسمی ازش برده نشده هم طرح دعوی کنم؟یا چون خوانده نیست واسمش در دادنامه قید نشده به عنوان خوانده ومتصرف، اصلا نباید بطرفیتش طرح دعوی کنم واگر باید بطرفیت ورثش طرح دعوی کنم الان که دادخواستم ثبت شده وجلسه رسیدگی تعیین شده آیا میشه در جلسه اول رسیدگی جلب شخص ثالث ورثش رو بخوام از دادگاه؟

10 تیر 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی