آیا اسکرین شات دارای ارزش اثباتی است؟

سلام جاریم مدتی پیش قهرکردومن درپیامهابه جاریم گفتم شوهرت بازنداداشت پیام میدن وحتی زنداداشت عکسی که باشوهرش دعواش شدوبرای شوهرت فرستادجاریم هم ازپیامهای من اسکرین گرفت وشکایت کردآیامیتونم بگم دروغ گفتم دردادگاه؟؟؟

11 تیر 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی