دعوی موجر و مستاجر جهت تخلیه

آیا در صورت انقضای مدت زمان اجاره و عدم تخلیه ملک مذکور توسط مستاجر، مالک می تواند تقاضای قطع آب و برق و گاز را بدهد؟

11 تیر 1401 29

بااحترام
کاربر محترم هر عملی باید توسط دستور مقام قضایی صورت پذیرد بدوا با ارسال اظهارنامه بخواهید تخلیه نماید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی دستور تخلیه سه روز را دریافت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی