محقق شدن دو مرور زمان در بزه

بسیار جمله درست و عالی فرمودید که از لحاظ ذاتی دو مرور زمان نمی تواند پشت هم اتفاق بیفتد. به عنوان سوال آخر. میشود بفرمائید بر حسب معلومات خودتون چرا این رو فرموروبد که نمی تواند دو مرور زمان پشت هم اتفاق بیفتد ؟ بخاطر منتفی شدن تعقیب که چون فقط یکبار اتفاق میافتد؟و اینکه جون مرور زمان و ذات مرور زمان یعنی از بین برنده حق تعقیب و امتیاز تعقیب ؟و چون در اولی تعقیب منتفی شده بنابراین دیگر تعقیب و امتیازی برای تعقیب جهت مرور زمان وجود ندارد .و موضوع مرور زمان دوم منتفی میشود؟

12 تیر 1401 18

با سلام
ولی فکر کنم اشتباه متوجه شدین منظور منو
منظور من این بود که می‌توان گفت هر دو شمول مرور زمان واقع شده و قرار موقوفی تنها یک قرار شکلی در نظام دادرسی کیفری است هرچند نظر شخصی میباشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی