تاثیر تعداد جرایم در شمول مرور زمان

اگر شخصی ۲۰ بار مختلف در روزهای مختلف سال ۹۰ جعل انجام داده باشد و ۷ سال مواعد مرور زمان هر ۲۰ فقره جعل سند گذشته باشد هر ۲۰ جرم مشمول مرور زمان تعقیب شده و تعداد جرم تاثیری در عدم شمول ندارد؟

13 تیر 1401 17

تعداد جرایم هیچی تاثیری در شمول مرور زمان ندارد و با سپری شدن مواعد قانونی جرم مشمول مرور زمان می شود هرچند جرایم متعدد و از انواع مختلف باشند. لکن هرجرمی با توجه به نوع و زمان وقوع آن مورد بررسی قرار میگیرد به صورت مستقل از سایر جرایم.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی