سوال در خصوص اجرای حکم تغییر کاربری

دعوی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به طرفیت سمیه بیژدم مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ظرف مهلت مقررفوق جهت اجرای حکم و تفهیم حکم تعلیقی در این شعبه حاضر شوید درصورت حضور ب موقع از ۲۰٪تخفیف جزای نقدی برخوردار خواهید شد

13 تیر 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی