تعقیب جرایم غیر قابل گذشت

در جرایم غیر قابل گذشت اول تعقیب صورت میگیرد بعد شکایت؟

14 تیر 1401 18

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
««جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ - وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت - اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر»».

در جرایم قابل گذشت ادامه رسیدگی و اجرای مجازات شکایت شاکی الزامی است برای مثال جرم توهین و گاهی یک جرم غیرقابل گذشت است و به عبارتی شروع، رسیدگی و اجرای مجازات الزاما با شکایت شاکی نیست و مقام قضایی در صورت اطلاع می بایست اقدامات لازم را برای تعقیب به عمل آورد پس لزومی به طرح شکایت نیست.
ولی در خصوص همین جرایم غیرقابل گذشت نیز شاکی خصوصی می تواند اقدام به شکایت بکند.
منظور بنده هم اشاره به معنای عام تعقیب در ماده۱۰۵ بود که می تونه با شکایت شاکی باشه و یا اقدام مراجع قضایی. چون ممکن است که یک جرمی غیر قابل گذشت باشد ولی هیچ یک از مراجع قضایی از جرمی که اتفاق افتاده اطلاع حاصل ننمایند و شخص متضرر اقدام به طرح شکایت نماید.
پس در جرایم غیر قابل گذشت با اتمام آن مواعد نه تنها تعقیب حتی طرح شکایت توسط متضرر هم ساقط می شود.
بنابراین مهلت شکایت در ماده ۱۰۶ که ناظر به جرایم قابل گذشت است حداکثر تا پایان مواعد موضوع ماده ۱۰۵ می باشد نه بیشتر

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی