اقرار به بدهکاری بر روی سند عادی

دست نوشته که با دست خط خود نوشته واصرار کرده که این مبلغ را بدهکار است و امضا کرده وانگشت زده میتونه بزنه زیرش چون بنده شاهد ندارم

14 تیر 1401 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی