نحوه اعسار به تعزیرات وتقسیط جزای نقدی

وقتی تعزیرات حکم صادر کند ، و پرداخت آن از ناحیهء محکوم علیه بشکل یکجا مقدور نباشد ، تقسیط می شود یا فرد محکوم باید برود زندان ؟

25 تیر 1401 56

سلام .می توانید درخواست خودرا مبنی براعسار به واحد اجرای احکام تعزیرات بفرستید چنانچه عدم تمکن شمابرایشان محرز شوید تقسیط می کنندبعبارتی در صورتی که واحدهای اجرای احکام در هنگام اجرای حکم و وصول محکوم به احراز نمایند محکوم علیه فاقد دارایی جهت پرداخت جزای نقدی می باشد.و یا اینکه قدرت پرداخت کامل جزای نقدی را به صورت کامل ندارد. بادرخواست تقسیط جزای نقدی موافقت می کنند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی