خرید زمین

ما یک زمین از بنگاه دار خریدیم بعد از ۳ روز متوجه شدیم ک زمین را ب ما گرون داده پشیمون شدیم این اقا ۱۲ملیون تومن از پولم کم کرده و قولنامه را فسق کرده حالا من میتونم از دستش شکایت کنم ایا ب پولم میرسم یا ن

03 تیر 1399 270

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی