;
خرید زمین

ما یک زمین از بنگاه دار خریدیم بعد از ۳ روز متوجه شدیم ک زمین را ب ما گرون داده پشیمون شدیم این اقا ۱۲ملیون تومن از پولم کم کرده و قولنامه را فسق کرده حالا من میتونم از دستش شکایت کنم ایا ب پولم میرسم یا ن

03 تیر 1399 176

در قانون خیاری به نام خیار غبن وجود داره که به صاحب خیار این حق رو میدهد تا درصورتی که مالی گرانتر از قیمت عرف فروخته شود بتوان به استناد آن شکایت و ثمن خود را دریافت نمود اما در قراردادها این خیار از طرفین معامله سلب میشود بستگی به قرار داد دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی