توهین

اگر شخصی مورد توهین قرار بگیرد و 5 روز بعد فوت کند بدون این که از توهین کننده شکایتی کرده باشد .آیا ورثه حق شکایت به قائم مقامی شخص مورد توهین را دارند یا خیر؟؟؟؟

03 تیر 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی