;
ایراد ضرب و جرح

اگر ایراد ضرب و جرح عمدی در داخل منزل ودر محیط خانوادگی اتفاق بیفتد آیا جرم دارای جنبه عمومی نیز میباشد

03 تیر 1399 74

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی