دزدی

به منزل خواهرم رفته بودم . طلاهای مادرمنیز به همراهم بود . به منزل اوگذاشتم یکیدو ساعت بیرون رفتم اومدم منزل دیدم النگوی مادرم روبرداشتند . فرزند ذکورش معتاد و دزد است همه ی وسایل منزلش را دزدیده و می فروشند حال بنده با چه عنوانی شکایت کنم. النگویمادرمبالای 20میلیون می ارزد چیکار کنم

07 تیر 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی