تهمت سرقت

سلام عذر میخوام مزاحم شدم به منزل خواهرم رفته بودیم خواهرم کیفی را آورد وکیف را به من داد وگفت که درون آنقطعه ای طلا است که تازه خریده به من نشان داد بعد پسگرفت و برد .چند روزبعد دیدم شکایت کرده که طلایش در منزل نیست رویمنو فرزندش شکایت کرده و میکوید که یا تو برداشتی یا فرزندم.حال اومیگوید که اثر انگشت تو روی کیف من است و با استناد به اثر انگشت من را تهدید می کند .آیا خواهرم با مدرکقراردادن اثر انگشت بنده روی کیف می تواند من را محکومکند .آیا دادگاه ادعای او را قبول می کند . لطفا راهنمائی ام بفرمائید .

11 تیر 1399 122

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی