انگشت نگاری

آیا در سرقت برای اثبات جرم باید شاهد و دوربین باشد یا فقط انگشت نگاری کافی است .؟؟؟؟؟

11 تیر 1399 35
با سلام در سرقت درصورت وجود ادله ای که دال بر متهم بودن شخص می باشد اثر انگشت می‌تواند مورد استناد قراربگیرد و دوربین و شاهد ادله محکم تری از اثر انگشت می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی