انگشت نگاری

آیا در سرقت برای اثبات جرم باید شاهد و دوربین باشد یا فقط انگشت نگاری کافی است .؟؟؟؟؟

11 تیر 1399 136

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی