حضانت فرزند مشترک

حضانت فرزند مشترک چگونه است ؟

19 تیر 1399 62

با سلام مطابق با ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگرزندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌ مصلحت کودک به
تشخیص دادگاه می‌باشد و طبق ماده 40 قانون حمایت از خانواده در صورتی که یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا از استرداد طفل امتناع ورزد تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود .
و همچنین در صورتی که فرزندان به بلوغ برسند ( دختر 12 سالگی و پسر 15 سالگی ) خودشان در خصوص این که با چه کسی زندگی کنند می توانند تصمیم بگیرند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی