رای باز در صورت داشتن شاکی خصوصی

با سلام آیا شاکی خصوصی داشته باشی و باعث نقص عضو شدید ضایع نخاعی طرف بشی و نه دیه پرداخت کردم زندانم تمام شده میتوانم رای باز بشوم؟

12 مرداد 1401 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی