مطالبه خسارات دادرسی

با سلام و ادب در طرح دعوی مطالبه خسارت دادرسی نشده بود ایا بعد از رای دادگاه میشود از طریق ثبت ثنا دادخواست خسارت دادرسی داد؟

14 مرداد 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی