در کوچه حفر چاه دستشویی کند، کوچه بن بست هست وحیاط من کوچه رو بسته،ایا میتواند همچین کاری کند،

سلام همسایه ما میخواهد در جلوی درب ورودی ما که ماشین رو هست ، در کوچه حفر چاه دستشویی کند، کوچه بن بست هست وحیاط من کوچه رو بسته،ایا میتواند همچین کاری کند، لطفا راهنماییم کنید

15 مرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی