مطالبه خسارت و هزینه های درمان

هزینه فاکتور های پزشکی رو از بیمه طرف مقصر مطالبه کنم یا از خود طرف مقصر؟؟

15 مرداد 1401 7

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی