سوال در خصوص استرداد مال منقول

با سلام .در پرونده کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر فروشنده با جعل مبایعه‌نامه فی ما بین از سه دانگ هرکدام خود را به عنوان مالک شش دانگ کامیون اقدام به فروش به شخص ثالث نمود ایشان به حبس به مدت ۴سال و رد مال و حبس به مدت ۱۸ماه نسبت به اقدام به جعل محکوم شد.برای خریدار منع تعقیب صادر شد .برای کامیون حکم توقیف صادر شده لیکن باتوجه به اینکه خریدار از موضوع اطلاع دارد اقدام به مخفی نمودن کامیون کرده است و دسترسی مقدور نیست .آیا میتوان از طریق دادگاه حقوقی اقدام به استرداد کامیون و اجرا المثل از خریدار کرد؟؟

15 مرداد 1401 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی