ضرب و شتم در حضور پلیس

سلام سرکا دونفر دعوا میکردن من رفتم سوا کنم یه نفر منو هول داد باهم دعوای جزیی کردیم بعد گفت بیا داخل شهر بهت میگم من اومدم سرکوچه بیست نفری جلوم راگرفتند هم منو کتک زدن هم ماشینمو درب داقون کردن بعد داداشم از جای می اومد خبر نداشت اونم زدن جلوی مامور

28 تیر 1399 117

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی