نحوه فروش ملک مشاعی غیر افراز

سلام ، در مرحله اجرای فروش ملک غیر افراز مشاعی توسط دادگاه ، آیا حکم تخلیه ساکنان همزمان توسط دادگاه صادر میشود یا نیاز به تخلیه نیست ؟

29 تیر 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی