سوال در خصوص میزان تامین کیفری حمل مواد مخدر

برای 50گرم شیشه که اعتراف این بود برای مصرف شخصی بوده تقریباً چه مبلغ وثیقه یا کفالتی صادر میکنن

17 مرداد 1401 70

با نظر به اینکه مجازات حمل ۵۰ گرم شیشه حبس و جزای درجه یک ( بالای ۲۵ سال ) میزان تامین کیفری در این موارد معمولا بازداشت موقت یا وثیقه سنگین میباشد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی