سوال در خصوص انتقال سرقفلی

سلام. شخصی سرقفلی مغازه ای را خریده و از مالک ساختمان (غیر از صاحب قبلی سرقفلی) حق انتقال و تغییر شغل را وکالتی گرفته که در اجاره نامه سرقفلی در دفترخانه ثبت شده. صاحب ملک فوت کرده و ملک به ورثه رسیده. آیا این امتیاز ی که با سرقفلی داده شده با فوت پدر از بین رفته یا همچنان برقراره ؟ حق مالکانه ورثه که معمولا" 20 درصد قیمت سرقفلی است محفوظ است یا چون پدرشان این حق را به صاحب سرقفلی وکالت داده حق مالکانه ورثه کمتر خواهد شد؟ ( شخص صاحب سرقفلی مدعی است که امتیازاتش از بین نرفته و حتی اگر ورثه امضا نکنند هم میتواند این حق را از نماینده دادستان بگیرد. ولی روند طولانی خواهد داشت.) لطفا" راهنمایی کنید آیا ورثه میتوانند حق مالکانه روال معمول درخواست کنند یا خیر؟

18 مرداد 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی