شکایت در جرایم قابل گذشت به عنوان یک حکم خاص در مقابل مرور زمان

با سلام .مقنن در ماده ۱۰۵ ابتدا برای جرم قابل گذشت مهلت تعقیب بیشتر ۳ الی ۱۵ سال (بر حسب درجه جرم)قرار داد و سپس در ماده بعدی یعنی ۱۰۶ مهلت تعقیب یکسال را قرار داد.آیا میتوان از حیث مرور زمان تعقیب این مهلت یکساله را به عنوان حکم خاص در مقابل مرور زمان موضوع ماده ۱۰۵ در مورد جرایم قابل گذشت در نظر گرفت ؟ یا اینکه مهلت تعقیب در ماده ۱۰۵ که از تاریخ وقوع جرم است با مهلت تعقیب در ماده ۱۰۶ که از تاریخ اطلاع شاکی است دوتا مهلت متفاوت و مستقل از هم هستند که تبصره ماده ۱۰۶ نشان میدهد که مهلت ماده ۱۰۵ بر مهلت ماده ۱۰۶ تاثیر دارد .

18 مرداد 1401 28

با سلام خدمت شما
همانطور که سابقا نیز اشاره شد مرور زمان شکایت نوع خاصی از مرور زمان نیست بلکه میتوان گفت صرفا یک حکم خاص در خصوص جرایم قابل گذشت می باشد و در جرایم غیرقابل گذشت نیز حکم ماده ۱۰۵ جاری می گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی