فاکتور خرید وادعای سرقت

خواهرم ادعا مینمایند که فاکتور خرید دارند وآن فاکتوربه همراه طلا در کیف بوده ومن برداشته ام در حالی که نه شاهدی دارند ونه دوربینی که ثابت کند فقط میگویند که دست تو به کیف و فاکتور خورده و من آنها را به تو دادم وتو در دست گرفتی و اثر انگشت توروی آنهاست .وبنده را شدیدا می ترساند در این باره هم راهنمائی ام بفرمائید دیگر مزاحماوقات شریفتان نمی شوم.

03 مرداد 1399 130

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی