تهمت دست درازی

با سلام یه نفر از همسایه ها رفته از پسر بنده که 45 ساله و متاهل هستش شکایت کرده که پسرم به دختر 7 ساله اش در کوچه دست درازی کرده و شاهد هم دوست دختر ش که 7 ساله هستش اورده در حالیکه پسرم در کوچه مشغول شستن ماشین بوده و شاید سو تفاهمی شده باشه بنده باید چیکار کنم

04 مرداد 1399 139

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی