سوال ۵۱ در مرور زمان‌شکایت و تعقیب

مثلا خالقی در بیان تفسیر تبصره ماده ۱۰۶ اینطور سخن گفته که "اگر قبل از اطلاع یا قبل از مرور زمان یکسال شکایت اگر جرم مشمول مرور زمان تعقیب شود حق شکایت شاکی سلب میشود و او نمیتواند به استناد اینکه هنوز مرور زمان شکایت کامل نشده شکایت کند."خوب اینکه چیز جدیدی نیست همان خاصیت و عملکرد ماده ۱۰۵ است. یا ناجی زواره میگوید :" ماده ۱۰۵ ابتدا کلی مقرر شده و سپس ماده ۱۰۶ بصورت مخصص مصوب شده و بجای مرور زمان تعفیب قرار میگیرد و ماده ۱۰۵ منحصر به جرایم غیر قابل گذشت البته در بحث مرور زمان تعقیب میباشد .و ادامه میدهد که دلیل تبصره این است که هدف مقنن این بوده که مواعد تعقیب جرم قابل گذشت از جرمی غیر قابل گذشت هم درجه خود بیشتر نباشد که برای همین در تبصره عنوان میکند (بر اساس ماده ۱۰۵). یا ..... و در هیچ جا حتی برای یک نظریه هم حتی هیچ یک از محققین بزرگ و پرآوازه هم حتی اشاره هم نکردند که شاید تبصره بک چیز اضافی و مکرر باشد.

21 مرداد 1401 10

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی