معافیت در خدمت سربازی و موارد دیگر

حین خدمت گروه ب اعصاب و روان شدم گفتند در کارت پایان خدمت ثبت نمیشه چون فقط درون سیستم ثبت میشه سوالم اینجاست ایا در سو پیشینه ثبت میشه که در گروه ب قرار دارم؟

21 مرداد 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی