آیا رییس شورا همان قاضی شورای حل اختلاف یکی هستند؟

باسلام.آیا رییس شورا همان قاضی شورای حل اختلاف یکی هستند؟یا دو سمت جداگانه است؟آیا رییس شورا و دو عضو شورا می‌توانند بدون تایید قاضی شورا قرار ارجاع به کارشناسی بذارند؟

21 مرداد 1401 10

سلام .شورای حل اختلاف دارای یک رییس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل است. در هر مجتمع قضایی یک یا چند قاضی به عنوان قاضی شورا حضور دارند که این قضات از بین قضات بازنشسته انتخاب می‌شوندرییس شورا باقاضی شورا دو سمت جداگانه هستند.بدوا رسیدگی در هرپرونده به اعصای شورا محول می گرددسه عضو اصلی و دو عضو علی البدل که در صورت غیبت هر یک جایگزینی تعیین می‌شود. تصمیم گیری با نظر اکثریت صورت می‌پذیرد. وسپس تایید وصدور حکم نهایی باقاضی شورا می باشد هرتصمیمی از اعضاباید به تایید قاضی شورا برسد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی