سوال در خصوص تلف مبیع

با سلام ..زمینی چند سال پیش خریده بودم فروشنده بعد ازمن هم به کسی دیگه ای فروخته و مسجد بنا کرده خریدار دوم لذا بنده شکایت تسلیم مبیع مالی غیر منقول کردم ایفای تعهد خاستم بدونم اگر برنده بشم رای دادگاه چیه پولشو میدن یا رد مال میکنن رای داداگاه ب تسلیم مبیع چیه

21 مرداد 1401 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی