سن زیر هجده سال و خروج از کشور

سلام اگر پاسپورت داشته باشیم و زیر ۱۸ سال باشیم همچنان نیاز به اجازه پدر داریم؟

21 مرداد 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی