ایامیتوان بخشی ازمطالبات دادنامه روگرفت

باعرض سلام.اینجانب یک فقره قراردادکارمدت معین یکساله باکارفرماداشتم.تاریخ شروع قرارداد30تیر98لغایت30تیر99بود.صاحب کارمن رو بدون دلیل قبل ازاتمام سررسیدقراردادیعنی در2ابان98ازکاراخراجم کرد.باتوجه به اینکه حکم ابقابه کارخواسته بودم ونفوذکارفرمادردادنامه تشخیص وحل اختلاف فقط مطالبات وبیمه3ماه و6روزکاری نوشته شده وبابت8ماه و24روزبابت الباقی قراردادم مجبورشدم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم.حال سوالم این است که ایابنده میتوانم مطالبات به مبلغ4میلیون تومان وبیمه3ماه و6روزکاری دادنامه حل اختلاف روقبل ازصدوررای دادگاه بدوی دیوان ازطریق دادگستری به اجرابگذارم ودردادگستری ازکارفرمارسیدی درکاغذباامضاخودش اخذکنم که این بابت قسمتی ازاجرای رای میباشدوشکایت بنده بابت الباقی مطالبات ومزایای قراردادکاری ازطریق دیوان باقی است وبنده صرفامبلغ دادنامه حل اختلاف رو اخذکرده وبنده رضایت بی قیدوشرط نمیدهم ایابااین راه حل میتوان بخشی ازمطالبات رو اخذکردیاخیربایستی کلامنتظررای دیوان ماند؟

08 مرداد 1399 123

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی