بی اعتنایی به رای دیوان؟

باسلام.اگردیوان رای هیئت حل اختلاف کار رونقض کنه وبه شعبه همعرض ارجاع بده ایاهیئت حل اختلاف شعبه همعرض میتواندبرخلاف نظرودیدگاه دیوان به ان بی اعتنایی وتوجهی نکند؟(مگردیوان مرجع عالی نیست وادارات ودستگاههای دولتی میبایست به اراء دیوان تمکین کنند.)

09 مرداد 1399 136

سلام
کاربر محترم اولا به متن رای دیوان باید توجه کرد که شکلی رای هیت حل اختلاف را نقض نموده یا ماهیتی ثانیا هیت حل اختلاف اداره کار لزوما مکلف به تبعیت از رای دیوان نیست و ممکنه رای جدید بدهد یا همان رای را صادر کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی