اجاره نامه فقط باامصای یکی از مالکین انجام شده نحوه تخلیه باایراد روبروست

من و خانمم مالک یک ساختمان هستیم و آنرا اجاره دادیم وپای اجاره نامه را فقط من امضا کرده ام و اکنون بدلیل اختلاف با مستاجر نیاز به اقدام قضایی داریم برای این که در مراجع قضایی ایراد نگیرند چکار کنیم

25 مرداد 1401 10

سلام. اگر خانم شماهم راضی به تخلیه مستاجر هست که مشکلی پیش نمی آید درست است که اجاره نامه فقط باامصای شماانجام شده وخانم امصانکرده است درواقع تا به اینجامعامله شما فضولی بوده اما وقتی خانم شما معامله را تنفیذ کند مشکلی پیش نمی این خانم شما طی یک اقرار نامه می‌تواند معامله شما مستاجر را تایید کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی