مطالبه خسارات وهزینه های دادرسی از خوانده

مطالبات خسارات دادرسی از خوانده پرونده به حساب وکیل ریخته میشه یا موکلینش منظورم اینه نحوه تسویه به چه صورته؟

25 مرداد 1401 7

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی